چشم انداز و ماموریت

اهداف کلان:
  • کاهش فقر ناشی از هزینه‌های سلامت و بهبود دسترسی عادلانه به داروهای مورد نیاز (منظور از دسترسی فراهم بودن، در دسترس بودن جغرافیایی و قابل پرداخت بودن است)
  • ارتقا سلامت بیماران نیازمند با نگاه سیستمی به درمان
  • مرجع تخصصی ارائه خدمات دارویی در کشور در بین خیریه‌ها
چشم انداز قطره:
  • هیچ بیمار نیازمندی در مسیر تامین دارو تنها نخواهد بود
  • قطره به یک الگوی موفق و داده محور برای سازمان‌های مردم نهاد در منطقه و در بین کشورهای در حال توسعه تبدیل خواهد شد.
ماموریت:
تامین داروی بیماران نیازمند
بیانیه ماموریت قطره:

قطره سازمان مردم نهاد غیردولتی، غیرانتفاعی و داوطلب محور است که با تکیه بر بدنۀ تخصصی خود، با نگاه علمی و رویکرد حرفه‌ای در زمینه‌های زیر قدم بر می دارد:

  • کمک به تامین داروی بیماران نیازمند در قالب اهدای دارو یا کمک هزینه‌، فارغ از نوع بیماری و ملیت
  • مشاوره دارویی در زمینه مصرف منطقی دارو به بیماران نیازمند و خیریه‌ها و افزایش سطح سواد سلامت و آگاهی دارویی
  • پیگیری روند درمان بیماران
قطره بر پایه داده‌، ساختار پویا و برنامه‌های خلاقانه تلاش می‌کند، با فرهنگ سازی در زمینه مسوؤلیت پذیری اجتماعی در صنعت دارو، در تامین داروی بیماران نیازمند پیشگام باشد.

محدوده فعالیت کنونی: استان تهران، البرز، یزد و بیماران سایر استان‌ها که در این استان‌ها داروهای‌شان را تهیه می‌کنند.
ارزش ها: باران
برابری و عدالت

رعایت عدالت و برابری در رسیدگی به همۀ بیماران فارغ از نوع بیماری، وضعیت سلامتی،جنس، مذهب، قومیت و ملیت

رازداری

تعهد به رازداری و حفظ محرمانگی اطلاعات بیماران

نگاه سیستمی

نگاه سیستمی و همه جانبه به هزینه ها و عوارض درمان

احترام و کرامت انسانی

حفظ و ارتقای کرامت انسانی بیماران و خانواده های بیماران، داوطلبان و کارکنان موسسه

راستی و شفافیت

رعایت صداقت و شفافیت با ذی‌نفعان