اعضاء و هیئت مدیره

هیئت مدیره

منصوره صباغ
نائب رئیس هیئت مدیره
مژده شهابی
خزانه دار
میثم سیدی فر
عضو هیئت مدیره
سعید احمدیانی
رئیس هیئت مدیره

مدیران

زهرا شریف
سرپرست واحد داروسازان پشتیبان
علی معدنی پور
سرپرست واحد سیستم و کنترل کیفیت

اعضاء